Algemene voorwaarden

Algemeen

Infacct ('wij', 'ons', 'onze') is een dienst aangeboden door Toro design met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas (België), Krekelstraat 25, 2. Ondernemingsnummer/ BTW: BE0893.004.566.

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze algemene verkoops-en gebruiksvoorwaarden (AGV). Door gebruik te maken van de door Infacct aangeboden diensten, applicaties en websites gaat u een bindende overeenkomst aan met ons.

Wijzigingen in oveenkomsten

Van tijd tot tijd kunnen wij besluiten wijzigingen aan te brengen in de diensten en de overeenkomsten. Na het aanbrengen van wijzigingen zullen wij u hierover via onze dienst informeren. Door na deze wijzigingen gebruik te blijven maken van onze dienst aanvaardt u deze wijzigingen.

Beschrijving van de aangeboden dienst

Infacct is een betalende dienst, uitsluitend online toegankelijk via het Web, dat aan zelfstandigen en ondernemingen toelaat hun verkoop -en aankoopfacturen en hun klanten te beheren. Infacct komt op geen enkele wijze in de plaats van de diensten van de onderneming van de klant. De eventuele door Infacct gegeven adviezen hebben enkel betrekking op het gebruik van de software en in geen enkel geval op de organisatie of het beheer van de klanten of de diensten van de onderneming.

Lidmaatschap, facturering en opzegging

Openen van een account

Om een account aan te maken en zo gebruik te maken van Infacct moet u minstens 18 jaar oud zijn, en uw registratiegegevens waarheidsgetrouw, juist en volledig aanvullen. Verder bent u zelf verantwoordelijk uw account te vrijwaren. Infacct kan niet verantwoordelijk geacht worden voor enige schade of verlies die zou kunnen volgen uit het feit dat u niet in staat bent zijn convectiegegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen.

Beheerders van de geopende account zullen andere gebruikers kunnen uitnodigingen en hen aldus toegang geven tot de account. Ook hier bent u verantwoordelijk voor het beheer van de rechten die toegekend worden aan zijn Infacct account.

Lidmaatschappen

Iedereen met een actieve beheerdersaccount kan door middel van één van de volgende lidmaatschappen gebruiken van de Infacct Service:

  • Basis lidmaatschap:  Een niet betalend abonnement waar u enkel leesrechten hebt op reeds eerder aangemaakte inhoud. Dit is het lidmaatschap waarop u terugvalt na niet tijdig betalen van uw lidmaatschap.
  • 'ALL IN' lidmaatschap: Een betalend abonnement zonder beperkingen

Het lidmaatschap treedt in werking op de dag van de opening van uw account, met een 'ALL IN' proefperiode van 14 dagen. Het 'ALL IN' lidmaatschap wordt aangegaan voor de door u gekozen duur bij de bestelling hiervan. De minimale duur van de overeenkomst is één maand. Het 'ALL IN' lidmaatschap gaat van start na ontvangst en verwerking van de betaling. U kan uw lidmaatschap ten allen tijden verlengen . Lidmaatschappen worden niet stilzwijgend verlengd. Wanneer U ervoor kiest uw 'ALL IN' lidmaatschap niet te verlengen valt u automatisch terug op het basis lidmaatschap.

Prijzen en betaling

Alle prijzen geafficheerd op de website of binnen de applicatie zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Alle door Infacct geleverde diensten zijn prepaid te betalen en gaan in na ontvangst en verwerking van de betaling.

Infacct is gerechtigd de prijzen voor de betalende lidmaatschappen van tijd tot tijd te wijzigen, van welke u in kennis wordt gebracht. Prijswijzigingen voor de betalende lidmaatschappen gaan in na aanvang van de nieuwe aanvangsperiode volgend op de datum van de wijziging.

Schorsing van een account

De schending van alle of van een deel van deze AGV kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of definitief, de desactivering van uw Infacct account met zich meebrengen en dit zonder afbreuk aan de andere rechten van Infacct meer bepaald haar recht een schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de kenmerken en van de hieronder beschreven beperkingen van het Internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Opzegging

U kan uw betalend 'ALL IN' lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen door het niet verlengen van de betalend periode. Hierna valt hij automatisch terug op het basis lidmaatschap. Wij verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor een gedeelte van een lidmaatschapsperiode. Wilt u echter uwaccount sluiten en alle opgeslagen informatie (documenten, klanten,... ) wissen, dient hij hiervoor contact op te nemen met de klantendienst van Infacct, via support@infacct.be.

Veiligheidsbeleid

Infacct kan enkel gebruikt worden in een versleutelde versie (SSL). De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden bewaard in een beveiligde omgeving. De personen die werkzaam zijn voor Infacct zijn gehouden de vertrouwelijkheid van de inlichtingen van de klant na te leven. De servers die Infacct hosten zijn uitgerust met een firewall. Infacct verbindt zich ertoe een hoge graad van vertrouwelijkheid te behouden door de integratie van de laatste technologische ontwikkelingen die toelaten de vertrouwelijkheid van de transacties te verzekeren.

Infacct kan nooit aansprakelijk zijn voor het verlies gegevens, zelfs in het geval van het falen van de software of van de servers van Infacct. U bent er zich ten volle van bewust dat u voortdurend binnen uw onderneming moet beschikken over een actuele kopie van alle aan Infacct overgemaakte gegevens.

Het is verboden Infacct te gebruiken om niet gevraagde e-mails (SPAM) of tekstberichten (SMS) op te slaan, te hosten of te verzenden., onze dienst mag niet gebruikt worden om virussen of computerwormen over te dragen of elke andere kwaadwillige inhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade of nadeel veroorzaakt door uzelf (of uw aangestelden) aan Infacct wegens het al dan niet onwettig gebruik van de webhostingserver.

Infacct zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor het volgende (maar is niet beperkt tot):

  • overdracht via het internet;
  • de slechte werking van het internet en/of de gebruikte software, virussen, bugs, afwijkingen en technische beperkingen;
  • elke technische beperking, van het toestel en software, van welke aard dan ook.

Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving , en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en dewelke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde.
Indien één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden als nietig of ongeldig beschouwd worden, blijven de andere bepalingen onverkort gelden.

© Infacct 2014-2023 | Algemene voorwaarden